Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מה מסתתר מאחורי שם?

משחק אחריות קבוצתית.
דיון: השואה וכרון השואה. משמעות הדלקת נר עבור כל שם. משחק: מי אני? הכרות עם אדם שנספה בשואה.

רשתות חברתיות
שפות