Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

"האם גם עבורנו יגיע האביב?"

הכרת דמותם וקורותיהם של ארבעה בני נוער באמצעות יומנים שכתבו בתקופת השואה.
מצגת, עבודה בקבוצות, הכנת תעודת הנצחה וקיר הנצחה.

רשתות חברתיות
שפות