תקנון

Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

תקנון

חשוב: נא לקרוא בעיון את תנאי השימוש הללו לפני השימוש באתר. השימוש באתר מהווה ראיה לכך שתנאי שימוש אלה מקובלים עליכם ועל החברה שלכם וכי אתם מסכימים לתוכנם המחייב.
אם אינכם מקבלים את תנאי השימוש הללו, השימוש באתר אסור.

 1. קבלה. תנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש") יחולו על כל משתמשי האתר ("האתר") ויהוו הסכם משפטי מחייב בין (א) שם ונר, עמותה ישראלית ("שם ונר") ו-(ב) בינך, ואם הכניסה לאתר נעשית מטעם החברה או הארגון שלך (כל אחד, "חברה"), אז בין החברה שלך. בשימוש באתר, הנכם מצהירים ומתחייבים כי: (א) אתם או, בהתאם לעניין, נציג מוסמך של החברה קרא, מבין ומסכים להתחייב בתנאי השימוש ובידיכם הכוח, הסמכות והזכות החוקית להשתמש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה מטעמכם או, בהתאם לעניין, מטעם החברה שלכם; (ב) בשימוש באתר מטעם חברה, שימוש כאמור אושר בכל ההליכים הדרושים, מטעם החברה או בכלל; ו-(ג) תנאי שימוש אלה מהווים התחייבות תקפה, חוקית ומחייבת עבורכם ועבור החברה שלכם, הניתנת לאכיפה על פי התנאים המופיעים בהם. אם אתם או, בהתאם לעניין, החברה שלכם, אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה, השימוש באתר אסור. שם ונר רשאית לעדכן את תנאי השימוש הללו מעת לעת, ללא הודעה מראש, ועדכונים כאמור יפורסמו באתר וייכנסו לתוקף עם פרסומם. אתם אחראים לקריאת תנאי שימוש אלה על מנת לקבוע אם נעשו עדכונים כלשהם, אשר יצוינו בעדכון תאריך התחולה האמור לעיל. המשך השימוש באתר לאחר הפרסום יהווה ראיה לכך שאתם או, בהתאם לעניין, החברה שלכם קבלתם את תנאי השימוש המעודכנים ומחויבים לפעול על פיהם. השימוש במונחים כגון "אתם", "שלכם" ו"בעצמכם" בהמשך תנאי שימוש אלה מתייחסים אליכם ולחברה שלכם, באופן כולל, אלא אם יוגדר אחרת באופן מפורש.
 2. היקף הרישיון. הנכם מאשרים כי כל המידע (לרבות, ללא הגבלה, טקסט, ת סדיר, מרכיבי עיצוב, סימנים מסחריים, קבצים, בסיסי נתונים, קליפי וידאו ואודיו, תמונות, נתוני תווית, מערכי שיעור, מידע פרסומים ותוכנה אינטראקטיבית) המפורסמת או מוצעת בכל דרך שהיא באתר זה (ביחד, "המידע") מוגן במדינת ישראל וברחבי העולם במסגרת מגוון חוקים לרבות, ללא הגבלה, חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי פטנטים וחוקי זכויות קניין אחרים. בהתאם לכך, כל שימוש בלתי מורשה במידע כאמור עלול להוות הפרה של חוקים אלה או אחרים. הנכם מאשרים כי בעלי רישיון שם ונר או צדדים שלישיים אחרים הם הבעלים היחידים והבלעדיים של כל זכות, בעלות ועניין באתר ובמידה ואין לכם כל זכות, בעלות או עניין באמור. המידע מסופק על ידי שם ונר כשירות למשתמשים והנכם רשאים להשתמש בו רק לצורך קידום השימוש שלכם באתר וליצירת תוויות לנרות "אנו זוכרים אותך" באתר ("המטרה"). מדובר ברישיון ולא בהעברת בעלות. הנכם מאשרים כי ייתכנו מצבים בהם המידע נתון לשינוי, הוכחה, עדכון או התאמה ללא הודעה מראש. יתרה מכך, הנכם מאשרים ומסכימים כי האתר והמידע הכלול בו עלול להכיל טעויות, השמטות, אי דיוקים, שגיאות או חוסרים. בהתאם לכך, הנכם מאשרים ומסכימים כי הסיכונים והחשיפות הללו קיימים בעת השימוש באתר זה, שהשימוש שלכם באתר זה נתון לסיכונים וחשיפות כאמור וכי לא תחול על שם ונר כל חבות בשל האמור וכי יש להשתמש באתר זה לצורך הנחיה בלבד. שם ונר שומרת את הזכות לשנות, להשעות, להסיר או לבטל גישה לאתר או לכל תוכנה בו, בכל עת וללא הודעה מראש. על שם ונר לא תחול כל חבות בגין הסרת או ביטול הגישה לכל חלק מאתר זה.
  אינכם רשאים: (א) לשנות, להפיץ, לפרסם או לשדר את המידע לכל מטרה ציבורית או מסחרית; (ב) בהיעדר אישור מפורש ובכתב משם ונר, להעתיק את המידע בכל צורה או בכל אמצעי, אלא להוריד או להדפיס תווית נר באמצעות האתר; (ג) להסיר כל זכות יוצרים או הודעת קניין אחרת מתוך המידע או מכל עותק המאושר על ידי שם ונר; (ד) להרשות או לאפשר גישה או שימוש באתר או כל רכיב ממנו על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים לכל מטרה בלתי חוקית; (ה) לעסוק בכל פעולה אשר, על פי שיקול דעתה היחיד והבלעדי של שם ונר, מגביל, מונע או משפיע על כל משתמש מורשה בשימוש באתר; (ו) לעסוק בכל פעילות או נוהג אשר פוגע, עוקף או מפריע בכל דרך שהיא לפעילות האתר; (ז) לבצע כל מעשה או מחדל אשר יפר את תנאי השימוש הללו; (ח) להשתמש במידע על מנת להתחרות בשם ונר או בכל דרך שהיא אשר פוגעת בשם ונר באופן ישיר או עקיף; (ט) להשתמש בתסריטים אוטומטיים לאיסוף מידע או קיום כל אינטראקציה עם האתר; (י) להשתמש באתר על מנת לחשוף תוכן שהוא פוגעני, מאיים, שקרי, בלתי מדויק, מטעה, בלתי חוקי, דיבתי, משפיל, מפר, מטריד, מסית, גס, דבר מרמה, חודר לפרטיות או מפר זכויות פרסום, ושהוא פוגע על בסיס גזע, מוצא אתני או גורם אחר; (י"א) להשתמש באתר על מנת להעביר חומרים המכילים וירוסי תוכנה או קודי מחשב אחרים, קבצים או תוכנות המיועדות להפר, להרוס או להגביל את התפקוד של כל תוכנת או חומרת מחשב או ציוד תקשורת, לרבות אך ללא הגבלה פצצות זמן, סוסים טרויאנים ותולעים; (י"ב) להשתמש באתר כדי להעביר תוכן אשר יהווה, יעודד או ימסור הוראות לביצוע עבירה פלילית, יפר את הזכויות של כל צד שהוא או אשר יוביל לחבות כלשהי או הפרה של חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי, לרבות, ללא הגבלה, מתן ייעוץ המחייב רישיון או הסמכה מקצועיים על פי החוק החל; (י"ג) לחקות כל אדם או ישות, או להצהיר או להציג את עצמכם, את גילכם או את השיוך שלכם לכל אדם או ישות באופן שקרי; (י"ד) להביע או לרמוז כי אלו מההצהרות שלכם נתמכים על ידי שם ונר; (ט"ו) לפענח, לבצע דה-קומפילציה, לפרק או לבצע הנדסה הפוכה לכל חלק בתוכנה המהווה או מרכיבה את כל או חלק מהאתר; או (ט"ז) אלא באישור שם ונר מראש ובכתב, לספק תוכן המוצע באתר באמצעות hot link, deep link, frame או בכל דרך אחרת על מנת להימנע מהליכי צפייה תקניים באמצעות האתר.
  מבלי לגרוע מזכויות שם ונר על פי סעיף 9, שם ונטר רשאים לבטל את הרישיון הזה בכל עת במידה ואתם מפרים את תנאי השימוש הללו.
  תוכן מסופק על ידי המשתמש. האתר עשוי להכיל פורומי דיון או שטחים אינטראקטיביים אחרים אליהם רשאים המשתמשים להעלות תוכן לרבות, אך ללא הגבלה, לוחות מודעות ואזורי אחסון מתכונים ושטחי
 3. שיתוף. כל הפורמים והשטחים האינטראקטיביים הללו ישמשו אך ורק למטרות שאינן מסחריות. אתם אחראים באופן בלעדי לחומר אותו אתם מעלים או מפרסמים בשטחים אינטראקטיביים אלה באתר. הנכם מצהירים, מתחייבים ומסכימים כי חומר המוגש באמצעות החשבון שלכם או אשר מועבר או מופיע באתר על ידכם לא יהיה בלתי ראוי, לא יפר או יפגע בזכויות של כל צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, זכויות פטנט, סימן מזכר, פרטיות, פרסום או כל זכות אישית או קניינית אחרת; או לא יכיל חומר שקרי, דיבתי או בלתי חוקי אחר; או לא יכיל חומר אשר מפר בכל דרך שהיא את תנאי השימוש הללו. בהגשת או העלאת תוכן לאתר, הנכם מקנים לשם ונר, שותפיה, ממוניה, סוכניה והמורשים מטעמה זכות עולמית בלתי חוזרת, בלתי מוגבלת בזמן וחופשיה מתמלוגים להעתיק, להציג, לבצע, להפיץ, להתאים ולקדם את התוכן האמור בכל אמצעי שהוא.
 4. שימוש מקובל. הנכם מסכימים: (א) להשתמש באתר כמשתמש מורשה רק למימוש המטרה ורק בהתאם לתנאי השימוש; (ב) לפעול על פי כל הכללים הרלוונטיים והחלים על עסקאות באמצעות ובאתר; וכן (ג) לפעול על פי כל החוקים והתקנות החלות ביחס לשימוש שלכם באתר. במקרה של שימוש בלתי מורשה באתר או במקרה לחשד סביר של שימוש בלתי מורשה באתר על ידכם או החברה שלכם, עליכם לעדכן את שם ונר באופן מיידי באמצעות הטלפון ובמקביל להגיש הודעה בכתב בעניין נסיבות האירוע.
 5. הגבלת אחריות. המידע הכלול באתר זה וכל התוויות מסופקות(ואתר זה מסופק) במצב "As Is", "With all Faults" וללא אחריות מפורשת או מרומזת מכל סוג שהוא, והנכם מוותרים על כל טענה בעניין זה. שם ונר מסירה כל אחריות, מפורשת או מרומזת, העולה מתוך החוק או בכל דרך אחרת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת והצהרה לבי היות השירותים, התוויות, התוכנה או האתר הזה של שם ונר או המידע בו או בהם חופשי מתביעות צד ג' ביחס להפרה או כדומה. שם ונר אינה אחראית לדיוק או שלמות האתר, התוויות או המידע ואינה מתחייבת לעדכן את האתר או מידע הכלול במסמך זה. שם ונר אינה יכולה להבטיח או להתחייב כי האתר נקי מווירוסים, פצצות זמן, סוסים טרויאנים, תולעים או שגרות מחשב מזיקות או רכיבים מזיקים אחרים. שם ונר אינה יכולה להתחייב או להבטיח כי אתר זה נקי מהאמור כאשר נכנס אליו משתמש והיא אינה מציגה הצהרה או התחייבות כאמור, והנכם מוותרים על כל טענה בעניין זה. משתמשים מדפדפים ומשתמשים באתר זה ובמידע שבו על אחריותם. המידע שבאתר זה מסופק על בסיס ההבנה המפורשת כי שם ונר אינה מספקת ייעוץ או מציגה חוות דעת על עובדות או נושאים ספציפיים ובהתאם לכך, שם ונר אינה נוטלת אחריות כלשהי ביחס לשימוש באתר זה או במידע או בתוויות. במידה המותרת על פי החוק, לא תחול על שם ונר כל חבות בגין נזקים כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, נזקים תוצאתיים, יוצאי דופן, אקראיים, ישירים, עקיפים או מיוחדים, או אובדן רווחים או הוצאות כלשהן מכל סוג שהוא אשר מוטלת, נגרמות או נפסקות נגדכם, הנובעות באופן ישיר או עקיף מתוך: (א) האתר; (ב) השימוש שלכם, חוסר יכולת להשתמש או כל תוצאה של שימוש באתר זה או אלו מהאתרים המקושרים לאתר זה; (ג) השימוש (או ההסתמכות) שלכם על אלו מהתוויות או המידע שבאתר זה או כל אתר המקושר לאתר זה; (ד) כל הפרת אחריות, מפורשת או מרומזת, על פי תנאי שימוש זה או בכל דרך אחרת; או (ה) כל הפרה אחרת של כל התחייבות או חובה של שם ונר להלן או על פי חוק, בין אם החבות נבעה מתוך דרישה או צורך כללי או מסוים אותו שם ונר הכירה או צריכה הייתה להכיר. הגבלת אחריות זו תחול על כל תביעה, בין אם התביעה מבוססת על חוזה, נזיקין, אחריות או תיאוריה משפטית אחרת ובין אם שם ונר קיבלה ייעוץ ביחס לאפשרות לנזקים מסוג זה. במקרה בו אלו מתנאי ההסכם בינכם ובין שם ונר אינו בר אכיפה או אינו מקובל מכל סיבה שהיא, הוויתור המוסכם על הנזקים התוצאתיים ימשיך לחול בתוקף מלא.
 6. סימנים מסחריים. כל סימן מסחר, לוגו, סיסמא, התוויית מוצר, סימני שרות וסימן היכר (ביחד "הסימנים") המוצגים באתר זה הם רכוש שם ונר או צדדים שלישיים אחרים. אינכם רשאים לעשות שימוש בסימנים אלה ללא אישור מראש ובכתב משם ונר או צד שלישי המחזיק בבעלות על הסימן כאמור. אתר זה עשוי להכיל מידע ונתונים אשר כפופים להגנת קניין רוחני שבבעלות שם ונר. על אף האמור לעיל, אין דבר באתר זה אשר ייחשב כמקנה כל רישיון שהוא בסימנים , בין אם ברמיזה או בכל דרך אחרת.
 7. קישורים לאתרי צד ג'. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג' ("אתרי צד ג'") או להציע תוכן מאתרי צד ג'. שם ונר אינה מצהירה דבר ביחס לאתרי צד ג' או לתוכן שלהם אליו אתם נחשפים באמצעות אתר זה. הנכם מאשרים כי שם ונר לא עיינה באתרי צד ג' אלה, אין לה כל שליטה באתרי צד ג' כאמור או בתוכנם והיא אינה אחראית לאתרים אלו או לתוכנם. בהתאם לכך, הנכם מאשרים ומסכימים כי הגישה לכל אתר צד ג' נעשית על אחריותכם ולשם ונר לא תהיה כל חבות בעניין זה. שם ונר אינה אחראית לדיוק, אמינות או שלמות כל מידע, נתונים, דעות, ייעוץ או הצהרות שבאתרי צד ג' אלה. שם ונר לא תהיה אחראית לכל נזק או פגיעה הנובעים מתוך או בקשר עם התוכן או אתר צד ג' או השימוש שלכם באמור, והנכם מוותרים על כל טענה בעניין זה. שם ונר מספקת את הקישורים והתוכן האמור לצורכי נוחות בלבד והכללתם אינה מרמזת על תמיכה, חסות או המלצה של שם ונר ביחס לכל דבר האמור באתרי צד ג', או מוצריהם או שירותיהם. שם ונר שומרת את הזכות לבטל קישור או תוכן של כל אתר צד ג' בכל עת.
  יתרה מכך, אתר צד ג' רשאי לספק קישור לאתר זה ("קישורים"). הדבר אינו מצביע על תמיכה, אישור, חסות, השתייכות, מיזם משותף או שותפות של או עם שם ונר. במרבית המקרים, שם ונר אינה מועדת לכך שצד שלישי התקשר לאתר זה. הנכם מאשרים ומסכימים כי שם ונר לא תהיה אחראית בגין נזקים או פגיעה הנובעת מתוך או הקשורה בשימוש שלכם באתר בשל קישור לאתר מאתר צד ג', הנכם מוותרים על כל טענה בעניין זה.
  שם ונר אינה יכולה להבטיח שאלו מאתרי צד ג', תוכנם או הקישורים יהיו נקיים מווירוסים, פצצות זמן, סוסים טרויאנים, תולעים או כל שגרת מחשב מזיקה או רכיבים מזיקים אחרים. יתרה מכך, שם ונר אינה מתחייבת והנכם מוותרים בזאת באופן מפורש על כל מצג והתחייבות ביחס לזמינות, שימוש, דיוק, אמינות או תוצאות השימוש באתרי צד ג', התוכן שלהם והקישורים, והנכם מוותרים על כל טענה בעניין זה. בהתאם לכך, שם ונר מסירה כל אחריות, מפורשת או מרומזת, הנובעת מתוך החוק או בכל דרך שהיא, לרבות אך ללא הגבלה, התחייבויות ביחס לסחירות, התאמה למטרה מסוימת והתחייבויות ביחס להפרה או כדומה, והנכם מוותרים על כל טענה בעניין זה.
  אם הנכם רוכשים מוצר מצד שלישי אשר קודם באמצעות אתר זה, הנכם מאשרים כי כל ההזמנות שבוצעו מול צד שלישי זה תמולאנה על ידי הצד השליש ולא על ידי שם ונר. לשם ונר לא תהא כל חבות או אחריות מכל סוג שהוא בעניין או בקשר עם כל מוצר אותו הזמנתם או רכשתם מצד ג' כאמור והנכם מוותרים על כל טענה בעניין זה. הצד השלישי יהיה אחראי באופן בלעדי לכל טיפול, משלוח, החזרה וענייני שירות לקוחות הקשורים בהזמנה שלכם. ניתן להחזיר מוצרים הנרכשים מצד שלישי רק לאותו צד שלישי בהתאם למדיניות ההחזרה שלו ואין להחזירם לשם ונר. ניתן למצוא את פרטי המשלוח, מדיניות ההחזרה, פרטי שירות הלקוחות ומדיניות הפרטיות של כל צד ג' באתר האינטרנט של אותו צד שלישי.
 8. הורדת תכנים. לצורך גישה למידע באתר זה, ייתכן שתידרשו להוריד מידע למחשב שלכם. הנכם מאשרים ומסכימים שהזכות שלכם להורדת מידע מאתר זה מוגבלת למטרת האתר ולא תיעשה בה שימוש לכל מטרה אחרת. את המידע אותו אתם מורידים תוכלו להציג רק לצורך מטרת האתר, בכפוף לכך שאינכם משנים אותו כלל וכי כל ההודעות נשמרות כפי שהן לרבות, ללא הגבלה, הודעות זכויות יוצרים. כאמור במפורש בסעיף 6, שם ונר אינה אחראית לשלמות, דיוק או אמינות המידע אותו אתם מורידים למערכות שלכם או לשימוש במידע כאמור. עוד הנכם מאשרים ומסכימים כי כל הורדת מידע מאתר זה נעשית על פי שיקול דעתכם ועל אחריותכם והנכם אחראים באופן בלעדי לכל אובדן מידע או נזק למחשב שלכם אשר עלול להיגרם מהורדת מידע כאמור.
 9. ביטול גישה. לשם ונר הזכות לבטל, להגביל או להשעות את הגישה שלכם לכל או חלק מהאתר בכל עת, עם או ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, בגין כל פעילות שלפי דעתה של שם ונר מהווה הפרה של תנאי שימוש אלה או חוקים חלים או אשר מזיקה לאינטרסים של משתמש אחר, צד שלישי או האתר. יתרה מכך, שם ונר שומרת את הזכות להפסיק את זמינות האתר או כל חלק ממנו בכל עת והנכם מסכימים כי לשם ונר לא תהיה כל חבות בעניין זה.
 10. הגשות משתמשים. הנכם מאשרים ומסכימים כי שאלות, הערות, הצעות, רעיונות, משוב או מידע אחר אודות האתר או המידע הכלול בו ("הגשות") שנמסרו על ידכם לשם ונר אינם סודיים. הנכם מצהירים, מתחייבים ומסכימים כי הגשות מטעמכם (א) תהיינה נכונות ומדויקות; (ב) אינן ולא תפרנה או תפגענה בזכויות של כל צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פרטיות, פרסום או זכויות פרטיות או קנייניות אחרות; ו-(ג) לא תכלנה מידע אשר מפר את תנאי השימוש, החוקים החלים, כללים או תקנות.
  יצירת קשר עם שם ונר. אם אתם נדרשים ליצור עימנו קשר בעניין תנאי שימוש אלה, ניתן לפנות אלינו בדוא"ל אל .
 11. שונות.
  1. אתר זה מנוהל על ידי שם ונר ממשרדיה שברמת השרון, ישראל. שם ונר אינה מתחייבת כי המידע באתר זה מתאים וזמין לשימוש מחוץ למדינת ישראל. הגישה לאתר אסורה באזורים בהם תוכן האתר אינו חוקי.
  2. הנכם מאשרים ומסכימים כי תנאי השימוש יהווה חוזה שנערך במדינת ישראל. כל העניינים ביחס לתקפות, מבנה, ביצוע ומימוש תנאי השימוש יפורשו ויהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ללא מתן תקף לעקרונות (א) ברירת הדין או (ב) מתקל דינים. על אף דרישות הבוררות האמורות בסעיף 12(ג), שם ונר שומרת את הזכות לסעד מונע או ראשוני אחר בקשר עם כל מחלקות או תביעה העולה מתוך או קשורה במידע, אתר זה או תנאי שימוש אלה. כל הליך כאמור יובא בפני בית משפט במדינת ישראל ובמידה ואינו כפוף לסמכות השיפוט של בתי משפט אלה, הנכם מסכימים לוותר על כל התנגדות לסמכות שיפוט כאמור ולקבל על עצמכם את סמכות השיפוט של בתי המשפט כאמור. עוד הנכם מסכימים כי המצאת ההליך מתאפשרת בדואר רשום, עם אישור קבלה, או בשירות שליחים המקיים רישום של איסופים ומשלוחים, לכתובת האחרונה שלכם, בנוסף לכל אמצעי המצאה אחר המאושר על פי החוק החל.
  3. כל מחלוקת או תביעה הנובעת מתוך או קשורה במידע, באתר זה או בתנאי שימוש אלה, ייושב בבוררות מחייבת בהתאם לחוק הבוררות, 1968, כפי שיעודכן, וינוהל על ידי המוסד הישראלי לבוררות מסחרית, וניתן להגיש את פסק הבוררות של בוררים אלה לכל בית משפט בעל סמכות שיפוטית כאמור. הליכי הבוררות יתקיימו בשפה האנגלית או העברית, בפני פאנל של שלושה (3) בוררים ניטרליים. הבוררות תתקיים בתל אביב, ישראל. כל פסיקה בבוררות על פי תנאי שימוש אלה תתקבל על פי החוק הישראלי וניתן לרשום אותה בבית משפט שבמדינת ישראל. בכל בוררות על פי האמור, לבוררים לא תהיה הסמכות לפסוק לטובתכם נזקים תוצאתיים, יוצאים מן הכלל, אקראיים, עקיפים או מיוחדים, אובדן רווחים או נזקי ענישה או אחרים נגד שם ונר.
  4. במקרה בו שם ונר אינה אוכפת או מתעכבת באכיפת אילו מהתנאים שבתנאי שימוש זה, לא יהווה דבר ויתור על תנאי כאמור.
  5. תנאי שימוש אלה מהווים ומכילים את מלוא ההסכמות בין שם ונר ובינכם ביחס לגישה והשימוש שלכם באתר ותוכנו והוא גובר על ומחליף כל הסכם קודם אשר הוכן או נערך, בין אם בעל פה או בכתב, בקשר עם הגישה והשימוש שלכם באתר זה.

 

תרומה